จักรวรรดิฝรั่งเศส

จงขอรับบัตรประชาชนด้วยนะ

ดินเเห่งความสุขกายสบายใจ จักรวรรดิฝรั่งเศสที่ผนวกเข้ากับองค์กรณ์โลกใหม่

โดยจักรวรรดิเเห่งนี้ได้ปกครองโดยกษัตริย์เเละพระราชินีผู้เป็นยอดนักรบ ซึ่งประเทศเเห่งนี้ก็เข้าร่วมกับองค์กรณ์โลกใหม่เป็นที่เรียบร้อย

  ลักษณะการรบ(ผู้ที่มียศขุนพลขึ้นไปควรทราบ)

  Share

  ????????
  ผู้มาเยือน

  ลักษณะการรบ(ผู้ที่มียศขุนพลขึ้นไปควรทราบ)

  ตั้งหัวข้อ by ???????? on Wed Apr 24, 2013 12:00 pm

  ลักษณะการรบโดยทั่วไป
  ลักษณะการรบโดยทั่วไป
  ตามปกติแล้วแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ การรบด้วยวิธีรุก การรบด้วยวิธีรับ และการร่นถอย

  การรบด้วยวิธีรุก
  ความมุ่งหมายของการรบด้วยวิธีรุก
  ทำเพื่อทำลายกำลังรบของข้าศึก
  เพื่อแย่งยึดภูมิประเทศ หรือดินแดนที่ข้าศึกยึดครอง
  เพื่อหยั่งทราบการวางกำลังของข้าศึก
  เพื่อขัดขวางมิให้ข้าศึกมีแหล่งทรัพยากรที่ต้องการ
  เพื่อดึงดูดความสนใจของข้าศึกจากพื้นที่อื่น ๆ

  ขั้นตอนของการรบด้วยวิธีรุก
  ในการปฏิบัติการรบด้วยวิธีรุกนั้น แบ่งขั้นตอนการปฏิบัติโดยทั่วไปออกเป็น 2 ขั้นตอน
  ขั้นการเคลื่อนที่เข้าปะทะ เป็นขั้นการปฏิบัติการรบด้วยวิธีรุกภายในยุทธบริเวณที่ยังห่างไกลกับข้าศึกมาก เป็นการเคลื่อนย้ายหน่วยทหารทางยุทธวิธีจากตำบลหนึ่งที่อยู่ห่างไกลกับข้าศึกไปยังอีกตำบลหนึ่งที่อยู่ใกล้กับข้าศึกเข้าไป ซึ่งระยะทางที่ทำการเคลื่อนย้ายนี้อาจจะมีอันตรายจากการกระทำของข้าศึกหรือไม่ก็ได้ เพราะฉะนั้นหน่วยที่ทำการเคลื่อนย้ายในขั้นนี้จึงจำเป็นต้องจัดให้มีการระวังป้องกันในขณะเคลื่อนที่ด้วย
  ขั้นการเข้าตี เป็นขั้นการเริ่มปฏิบัติการรบปะทะในการดำเนินการเข้าตีเพื่อยึดที่หมายที่ข้าศึกยึดครองอยู่ การปฏิบัติการในขั้นนี้หน่วยที่เข้าที่จำเป็นต้องพยายามใช้อำนาจกำลังรบทั้งมวลที่มีอยู่กระทำต่อข้าศึกอย่างรุนแรงที่สุดเพื่อให้สำเร็จภารกิจของตน

  การรบด้วยวิธีรับ
  ความมุ่งหมายของการรบด้วยวีรับ
  การปฏิบัติการรบด้วยวิธีรับนั้น มีความมุ่งหมายเพื่อเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ คือ
  รอโอกาสที่จะกลับมาเป็นฝ่ายรุก
  ออมกำลังในพื้นที่แห่งหนึ่งเพื่อใช้กำลังการรบแตกหักในพื้นที่อีกแห่งหนึ่ง
  ทำลายหรือล่อให้ข้าศึกเข้ามาในพื้นที่ที่เราต้องการ
  ลดขีดความสามารถในการรบด้วยวิธีรุกของข้าศึก
  ขัดขวางข้าศึกที่จะเข้ามาสู่พื้นที่สำคัญ

  แบบของการตั้งรับ
  การตั้งรับมี 2 แบบ คือการตั้งรับเป็นพื้นที่และการตั้งรับเคลื่อนที่
  การตั้งเป็นพื้นที่ คือการปฏิบัติการเพื่อรักษาภูมิประเทศที่กำหนดการตั้งรับแบบนี้จะต้องมีกำลังประจำอยู่ในที่ในแนวหน้าอย่างเข้มแข็ง และมีภารกิจหลักคือ หยุดขาศึกไว้ ณ ที่หน้าพื้นที่การรบ โดยฝ่ายตังรับจะต้องพยายามใช้กำลับส่วนใหญ่เข้าประจำที่มั่น ซึ่งดัดแปลงให้แข็งแรงแล้วไว้ในพื้นการรบส่วนหน้า ถ้าข้าศึกเจาะพื้นที่การรบเข้ามาได้ จะต้องพยายามทำลายหรือขับไล่ข้าศึกออกไปด้วยการตีโต้ตอบ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อกลับเข้าควบคุมพื้นที่การรบส่วนหน้าใหม่
  การตั้งรับเคลื่อนที่ ตามปกติหน่วยทหารกองพล หรือหน่วยที่ใหญ่กว่ากองพลจึงจะสามารถดำเนินการตั้งรับแบบนี้ได้ การตั้งรับเคลื่อนที่ คือการตั้งรับที่ใช้อำนาจกำลังรบในพื้นที่ตั้งรับส่วนหน้าให้น้อยที่สุดเพื่อให้มีหน้าที่แจ้งเตือนการเข้าตีของข้าศึกที่ใกล้เข้ามา หน่วงเหนี่ยวและทำให้ข้าศึกเสียระเบียบ และเพื่อบีบบังคับหน่วยเข้าตีให้เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่เกื้อกูลต่อการใช้กองหนุน เข้าทำการโต้ตอบ ในขณะเดียวกันฝ่ายตั้งรับจะต้องเก็บอำนาจกำลังรบส่วนใหญ่ไว้ในลักษณะของกองหนุนเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งจะให้เข้าประจำที่มั่นไว้สำหรับทำการรบด้วยวิธีรุกโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำลายกำลังของฝ่ายข้าศึกที่เข้าตีให้พินาศย่อยยับ

  การร่นถอย
  ความมุ่งหมายของการร่นถอย
  เพื่อรบกวน ทำให้อ่อนกำลัง ต้านทาน หน่วงเหนี่ยว และยังความสูญเสียให้แก่ฝ่ายข้าศึก
  เพื่อดึงข้าศึกเข้าไปในสถานการณ์ไม่อำนวยประโยชน์กับฝ่ายเข้าตี
  เพื่อนำกำลังทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ในพื้นที่แห่งอื่น
  เพื่อหลีกเลี่ยงการรบที่อยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
  เพื่อประวิงเวลาไว้โดยไม่ทำการรบติดพันอย่างเด็ดขาด
  เพื่อผละออกจาการรบ
  เพื่อนำกำลังไปเข้าประจำที่มั่นแห่งอื่นตามความต้องการ เพื่อให้สัมพันธ์กับกำลังฝ่ายเดียวกัน

  ประเภทของการร่นถอย
  การร่นถอยแบ่งการปฏิบัติออกเป็น 3 ประเภท คือ
  การถอนตัว คือการปฏิบัติการของหน่วยทหารที่วางกำลังประจำอยู่ในพื้นที่การรบทำการผละออกจากข้าศึก
  การรบหน่วงเวลา คือการปฏิบัติการของหน่วยทหารที่อยู่ภายใต้การกดดันของข้าศึกยอมเสียที่เพื่อแลกกับเวลา แต่ในขณะเดียวกันก็จะพยายามทำทุกวิถีทางในอันที่จะทำความสูญเสียให้กับข้าศึกอย่างมากที่สุด โดยไม่ยอมทำการรบประชิดติดพันกับข้าศึกอย่างเด็ดขาด
  การถอย คือการปฏิบัติการทีหน่วยทหารเคลื่อนที่ห่างออกมาจากข้าศึกอย่างมีระเบียบ โดยไม่มีข้าศึกกดดัน

   เวลาขณะนี้ Thu Jan 17, 2019 3:44 pm